SVV Rammeavtale mindre TS-tiltak

SVV Rammeavtale for mindre TS-tiltak

Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune utfører hvert år trafikksikkerhetstiltak på riksveg og fylkesveg. I denne kontrakten er det hovedsakelig tiltak for myke trafikanter etterspurt av kommuner og andre interessenter i nærmiljøet. Rammeavtalen inneholder ca. 40 mindre prosjekter som utføres uavhengig av hverandre.

Arbeidene består av:

- Kryssløsninger for myke trafikanter

- Korte fortau (< 100m)

- Trafikkøyer

- Opphøyde gangfelt og fartshumper

- Busslommer/kantstopp

- Skilt

- Hogst/siktrydding

- Tilrettelegging for oppsett av lysmaster, dvs. legge trekkerør, jordkabel og sette fundamenter

- Rekkverksarbeid

Nøkkelinfo

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen

Periode: 01.2018 - Pågående

Sted: Drammen, Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Modum og Krødsherad