Dunkebekken

Dunkebekken

VA anlegg for Holmestrand kommune.

Holmestrand kommune skal separere Dunkebekken i hele sin lengde. ÅF Engineering har vært engasjert som prosjekterende. Prosjektet har bakgrunn i at eksisterende kulvert er en forurensningskilde og er i ferd med å kollapse på enkelte steder. Separering vil også føre til avlastning av kommunens pumpestasjoner og renseanlegg. Eksisterende bekkelukking skal legges om og tilknyttede boliger skal separeres. Eksisterende kulvert skal benyttes som trase for felles stikkledningsanlegg fra eksisterende boliger til ny ledning. Det er planlagt å gjennomføre hele tiltaket med grøftekasser slik at grøftebredden blir minst mulig og
sikkerheten opprettholdt. Byggeplassen skal være forsvarlig sikret, og til enhver tid være fysisk avsperret mot omgivelsene. Overskuddsmassene transporteres til godkjent mottak. Overskuddsmasser skal i størst mulig grad disponeres på anleggsområdet.

 • Etablering av 550 meter kommunal ledningsgrøft
 • Etablering av 230 m privat stikkledningstrase
 • Det skal borres i to traseer ; totalt 125 meter
 • Eksisterende vei skal reetableres.
 • Etablering av grøft for trekkerør langs hele VA-grøften.
 • Det er planlagt at to av strekkene skal gjennomføres med boring. Inngangsgropa blir for begge
  strekkene i Sikagaten og borres oppover.
 • Det skal i samarbeid med Skagerak (Nettpartner) legges strekninger med nye kabler parallelt med
  VA-grøften.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nøkkelinfo

Entrepriseform: Utførende
Oppdragsgiver: Holmestrand Kommune
Tidsperiode: 12.2018 - (pågående)