Lier Hageby

VA del 1 og del 2

  • VA del 1 omfatter nytt VA anlegg med vann (PE)
  • Overvann og spillvann samt 2 fordrøyningsbasseng
  • Ny vei Stokkeveien og Fossbakkveien med autovern,
  • Nytt veilys og diverse p-plasser for Solon Eiendom AS

Opparbeidelse av tomter

  • Støp med komplett VA anlegg og stikkledninger samt et fordrøyningsbasseng
  • Overflate og utomhus arbeider omfatter opparbeidelse av vei, p-plasser, støpte støttemurer, støttemurer i granitt, støpte trapper, lekeapparater, grøntområder og beplantning.
  • Entrepriseform :Utførende
  • Oppdragsgiver:Solon Eiendom / Lierhus
  • Tidsperiode:Des 2018 – (pågående)